آی دردم میاد آروم،ولی خب تند تند بکن اشکالی نداره،irani.